Prevoz tovora

Cestni prevoz tovora je premik tovora oz. blaga organskega in anorganskega izvora v različnih agregatnih stanjih in živih živali iz ene točke v drugo. Vrši se po cestni infrastrukturi. Podjetja tovrstne prevoze opravljajo s kamioni ali kombiniranimi vozili. Cilj podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo cestnega transporta, je opraviti kakovostne in poceni storitve, ki poskrbijo, da tovor na zahtevo stranke prispe na cilj v željenem času. Za lastne potrebe se lahko prevoz izvede tudi z osebnim vozilom oz. osebnim vozilom, ki mu je dodano priklopno vozilo.

Tako infrastruktura, kot prevozna sredstva morajo ustrezati svojemu namenu, zahtevam prometne varnosti ter drugim predpisom, pri čemer je potrebno upoštevati, da je cestni promet v različnih državah organiziran različno.
V Sloveniji morajo izvajalci prevozov v cestnem prometu pridobiti tudi posebne licence oz. dovoljenja za izvajanje prevozov potnikov in blaga v notranjem cestnem prometu. Pri nas je tako okoli 3000 pravnih oseb, ki so imetniki tovrstnih prevozniških licenc. Poleg tega je potrebno upoštevati še vrsto drugih pogojev za prevoz tovora v cestnem prometu, ki se navezujejo na tovor na vozilu, označevanje tovora, pogojev za nalaganje in razlaganje tovora, voznike vlečnega vozila, opravljanje gospodarskih prevozov, ipd..

Cestni promet se po količini prevoženih ton, v primerjavi z drugimi vrstami transporta, nasplošno uvršča na drugo mesto, takoj za zračnim transportom. So pa vse druge vrste prevoza (železniški, zračni in pomorski) še vedno v prednosti pred cestnimi prevozi tovora, ko govorimo o tonskih kilometrih. Tonski kilometri so seštevki zmnožkov količine blaga in razdalj, na katerih je bil tovor prepeljan. Kljub vsemu v Sloveniji, tudi zaradi določenih posebnosti, še vedno močno prevladuje cestni promet.
Prevoz tovora v cestnem prometu se izvaja na različnih območjih. Glede na državno pravne lastnosti poznamo notranji, mednarodni, obmejni in tranzitni promet. Tudi na ceno prevoza vpliva več dejavnikov in sicer razdalja, vrsta blaga, velikost pošiljke, infrastruktura, način prevoza, konkurenca in razne regulacije. Zatorej ne obstaja enotna cena po kilometru in je potrebno različne transporte tretirati glede na značilnosti, ki jim pritičejo. Cenovno je cestni prevoz, ko govorimo o kratkih razdaljah med 500 in 750 kilometri, cenejši v primerjavi z drugimi načini transporta. Železniški, pomorski in letalski prevozi so tako racionalna izbira za premike blaga na večjih razdaljah.

Similar Posts: